wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

data publikacji – 1.01.2024 r.

Dobrze Cię tu widzieć!
Traktujemy Twoje dane oraz ich ochronę odpowiedzialnie i poważnie. Bardzo prosimy
o zapoznanie się z przygotowanym dla Ciebie dokumentem. Są w nim zawarte zasady
przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii
śledzących w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.
Nasza działalność będzie się rozwijać. Razem z nią rozwijać się będzie ta strona internetowa oraz
dokument, który właśnie czytasz. Wobec powyższego zachęcamy Cię do zaglądania do zakładki
regularnie, na której jest on umieszczony.
Dla Twojej wygody na początku dokumentu podajemy informację o aktualizacji polityki
prywatności i plików cookies.
PODSTAWOWE INFORMACJE
1. Administratorem danych jest EPAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Jawczycach, ul. Poznańska 45A, 05-850 Jawczyce
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624120, NIP: 1182125681, REGON:
364752123.
2. Z administratorem możesz się skontaktować, pisząc na adres e-mail: info@epat.pl
3. Pamiętaj, że kontaktując się z Administratorem poprzez pocztę e-mail czy zapisując się do
newslettera, przekazujesz nam swoje dane osobowe, na przykład imię oraz adres poczty
e-mail.
4. Zapewniamy, że dokładamy wszelkiej staranności, aby przekazane dane były bezpieczne.
5. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców,
gwarantujemy, że świadomie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy, aby zapewnić
odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych nam danych.

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY

1

1. Korzystanie z tej strony internetowej jest dobrowolne. Nie jesteś w żaden sposób
zmuszana/zmuszany do przekazania danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie pewnych
informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia
określonego celu, np. skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub zapisu
do newslettera.
2. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu
prawidłowego jej działania. W dalszej części wskazujemy dokładnie, jak działają pliki cookies
i jakie to ma dla Ciebie znaczenie.
3. Korzystamy z narzędzi analitycznych, które zbierają anonimowe informacje na temat
odwiedzin tej strony, np. czasu spędzonego na stronie lub wyświetlonych zakładek.
Szczegóły znajdziesz w tym dokumencie.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Wiemy, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mamy także świadomość zagrożeń
wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet.
2. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby zapewnić właściwy sposób ochrony Twoich danych.
3. Już na tym etapie chcemy Cię poinformować, że nie wszystkie uprawnienia będą Ci
przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych
z przetwarzaniem danych osobowych. Nie wynika to z naszej złej woli, lecz z natury
przepisów prawa.
CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe przekazywane przez Ciebie mogą być przetwarzane w niżej wskazanych
celach i na następujących podstawach prawnych:
CEL PODSTAWA PRZETWARZANIA I INFORMACJE
O PRZETWARZANIU DANYCH

Obsługa poczty Wysyłając wiadomość, przekazujesz adres e-mail oraz inne dane
zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne,
ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane są wówczas przetwarzane
w celu skontaktowania się z Tobą. Podstawą przetwarzania w tym
przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca
z zainicjowania kontaktu. Pamiętaj, proszę, że Twoje dane będą
przetwarzane także po zakończeniu kontaktu. Podstawą prawną

2

takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji
korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Tworzenie rejestrów
czynności przetwarzania
danych i ewidencji
wynikających z RODO

Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c
RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego,
jako administratora tej strony, prawnie uzasadnionego interesu.

Analizowanie danych
zbieranych automatycznie
przy korzystaniu ze strony
internetowej

W tym wypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Wykorzystanie cookies na
stronie

Podstawą jest Twoja zgoda, która jest udzielona jeszcze przed pełnym
załadowaniem strony internetowej.

Zarządzanie stroną
internetową i innymi
stronami/grupami na
zewnętrznych platformach,
np. na Facebooku

Podstawą przetwarzania jest uprawnienie nas jako administratora
Twoich danych, realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO –
prawnie uzasadniony interes administratora oraz Twoja zgoda
w przypadku np. dołączenia do grupy na Facebooku.

Archiwalny i dowodowy, na
potrzeby zabezpieczenia
informacji, które mogą
służyć wykazywaniu faktów

Jest to prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych,
zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Księgowy/rachunkowy Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, realizowany w celu
wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu, na podstawie którego
dokonujemy rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wysłanie newslettera W celu wysłania newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO –
czyli zgody udzielonej tuż przed zapisaniem się do newslettera oraz
w celu realizacji marketingu bezpośredniego, kierowanego do Ciebie na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego, jako administratora,
prawnie uzasadnionego interesu.

3

Zarządzanie kontem
i rejestracja użytkownika

Poprzez założenie konta podajesz swoje dane, tj.: imię i nazwisko,
adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, NIP, nazwa firmy.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia
zamówienia.
Cele przetwarzania: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie
zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienie faktury (art. 6
ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także cele archiwalne i statystyczne (art. 6
ust. 1 lit. f RODO).
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do
realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu
przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie
tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach
archiwalnych i statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji
klienta powracającego.

Złożenie zamówienia
i wykonanie umowy
sprzedaży

Poprzez złożenie zamówienia podajesz dane niezbędne do realizacji
zamówienia, tj.: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres
zamieszkania, numer telefonu, NIP, nazwa firmy. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
Dane przekazane nam w związku z zamówieniem przetwarzane są
w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia,
w tym umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia
faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w
dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach
archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do
realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu
przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie
tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach
archiwalnych, statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji
klienta powracającego.
W przypadku danych o zamówieniach, niektóre z praw nie będą Ci
przysługiwać, np. nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz

4

domagać się usunięcia danych zawartych na fakturach. Więcej o swoich
prawach przeczytasz w dalszej części tego dokumentu.

Realizacja reklamacji,
odstąpienia od umowy

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz
dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub w oświadczeniu
o odstąpieniu od umowy, które obejmują: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku
bankowego, NIP, nazwa firmy. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.
Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem
od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury
reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury
reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz
oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto
archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu
procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.
W przypadku danych przekazanych w procesie złożenia reklamacji lub
odstąpienia od umowy niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać
zawsze i w każdych warunkach.

TWOJE PRAWA
1. RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda
osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi
osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona polityka prywatności,
którą właśnie czytasz.
b) Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli my, jako administrator
Twoich danych, otrzymamy od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mamy
obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako
administrator danych, mamy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca.
Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mamy obowiązek poinformować Cię
5

przynajmniej, czy przetwarzamy Twoje dane i możemy wtedy przedłużyć termin na
kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.
c) Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby
administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane
niekompletne.
d) Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym –
oznacza, że możesz domagać się od nas, jako od administratora Twoich danych
osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały
przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które
zostały przez nas upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych
administratorów. Jako administrator Twoich danych mamy też obowiązek na Twoje
żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane
podlegające usunięciu.
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz
domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na
przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo
kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych –
oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez
administratora.
g) Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych
warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu,
innemu administratorowi.
h) Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez
nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Pamiętaj, proszę, że nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze i w każdym
wypadku. Nie jest to przejaw złej woli, a natura przepisów prawa.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług
korzystamy w związku z prowadzeniem platformy oraz sprzedażą produktów
elektronicznych.

6

2. Zapewniamy jednak, że starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub
z których usług korzystamy, i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony
danych.
3. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka Twoje dane mogą być przekazywane
do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informujemy Cię jednak, że
podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez
przepisy europejskie.
4. Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzystamy, zostały one podzielone na
dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej.
Druga grupa to podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
a) Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarem Gospodarczym:
i. Google LLC, Irlandia, Dublin – w celu przechowywania danych osobowych na
serwerze oraz w celu korzystania z poczty elektronicznej (Google Workspace, dawniej
Google G-suits);
ii. Everest Marketing Karolina Sagan z siedzibą pod adresem: ul. Ksawerego
Dunikowskiego 13/44, 20 – 425 Lublin, posiadająca numer NIP 7122866980 – Agencja
marketingowa zajmująca się tworzeniem i edycją reklam, ofert poprzez Google Ads;
iii. Jakub Niedziałek działający pod firmą „PIERWSZY Jakub Niedziałek” z siedzibą
pod adresem: Kasztelańska 7, 20 – 180 Lublin, NIP: 712 247 39 15 – Agencja kreatywna
zajmująca się obsługą i prowadzeniem social mediów, edycją tekstów oraz edycją zdjęć,
które zamieszczone są na naszych stronach;
iv. H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP:
782-262-21-68, REGON: 364261631, KRS: 0000612359 – serwis świadczący usługi
utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, w celu przechowywania danych
osobowych na serwerze;
v. Przelewy 24 - PayPro SA (PayPro) – podmiot świadczący usługi na rzecz
użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327) wpisany do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887 - platforma, za
pośrednictwem której dokonywane są płatności w sklepie online, z którego korzystają
kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;

7

vi. Kancelaria Ekonomiczno-Księgowa „ZNAK” spółka z o.o., adres: ul. Horodelska 22,
85-150 Bydgoszcz – firma wykonująca usługi księgowania w celu wystawienia dokumentu
księgowego za zrealizowaną usługę i produkt, zrealizowania płatności oraz prowadzenia
rozliczeń księgowych;

b) Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:
i. Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe;
ii. Google Ads by Google LLC – narzędzie marketingowe;
iii. Google Merchant Centre – narzędzie marketingowe;
iv. Google Search Console by Google LLC – narzędzie analityczne;
v. Facebook, Inc. – serwis społecznościowy umożliwiający nawiązywanie kontaktów
zawodowo – biznesowych;
vi. YouTube by Google LLC – osadzanie materiałów audiowizualnych na moich stronach;
5. W ramach prowadzonej przez administratora działalności na stronie zostały osadzone także
wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego
przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach
prywatności niżej wskazanych:
a) Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
b) YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399.
PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE
1. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.
2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików
cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich
użycie.
3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz,
przeglądając strony internetowe.
4. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu
zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych
podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”).
5. Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do
ich usunięcia.

8

6. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:
a) wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, YouTube;
b) narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Google Search
Console, Google Ads, Google Merchant Center, Facebook Pixel.

LOGI SERWERA
1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się
nasza strona internetowa.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na
przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie
operacyjnym, z którego korzystasz.
3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi
z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów
administracyjnych.
4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania
serwerem.

USŁUGA GOOGLE ANALYTICS
1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa polegająca na
analizowaniu usług i działań internetowych.
2. Szczegóły dotyczące tej usługi Google są dostępne po kliknięciu linku:
https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision
3. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na
komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej.
4. Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie
ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzić do
sytuacji, w które nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony
internetowej.
5. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z tej strony internetowej
oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom
możemy np. dopasować naszą ofertę.
6. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony
internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google
9

zapewnia jednak, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa
przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez
Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

USŁUGA GOOGLE ADS
1. Korzystamy z Google ADS w celu zwrócenia Twojej uwagi na naszą ofertę za pomocą
materiałów reklamowych i promocyjnych tj. Google ADS na zewnętrznych stronach
internetowych.
2. Materiały reklamowe są dostarczone przez Google LLC za pomocątzw. „Ad Servers”. W
tym celu używamy cookies serwerowych, za pomocą których określone parametry
mierzenia sukcesu dotarcia do odbiorców mogąbyćmierzone.
3. Oznacza to, że jeśli wejdziesz na nasząstronęinternetowąprzez reklamęGoogle, Google
ADS przechowa plik cookie na Twoim urządzeniu.
4. Te pliki cookies nie służą do zidentyfikowania Ciebie i w zależności od ich rodzaju
wygasająpo upływie określonego czasu.
5. Te pliki cookies służą do rozpoznawania Twojej przeglądarki internetowej.
6. Dla Twojego spokoju od razu chcemy Cię uprzedzić, że nie zbieramy żadnych danych
osobowych na podstawie powyższych środków reklamowych i promocyjnych.
7. Naszym celem jest jedynie zebranie analiz statystycznych od Google, by w przyszłości
prowadzić efektywne i zoptymalizowane kampanie marketingowe. Na podstawie analizy
oceniamy, które z naszych działańmarketingowych były skuteczne, a na które nie warto
poświęcaćnaszych środków finansowych i energii.
8. Pamiętaj, że nie otrzymujemy żadnych innych danych dotyczących używania materiałów
reklamowych, w szczególności nie możemy identyfikowaćużytkowników na podstawie tej
informacji.
9. Twoja przeglądarka automatycznie rozpoczyna połączenie z serwerami Google. Co za
tym idzie, nie mamy żadnego wpływu na zakres oraz dalszy użytek danych, które są
zebrane za pomocą tego narzędzia przez Google. Jeśli jednak interesują Cię szczegóły, to
zapraszamy do odwiedzenia strony wskazane niżej. Tam otrzymasz dostęp do szczegółów
dotyczących usługi Google ADS. Zapraszamy
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
USŁUGA GOOGLE SEARCH CONSOLE

10

1. Korzystamy z Google Search Console, które pomaga nam monitorować pozycję witryny
w wynikach wyszukiwania Google oraz dbać o nią i eliminować związane z nią problemy.
2. Google Search Console wykorzystywany jest przez nas w celach statystycznych, gdyż
pomaga nam w działaniach takich jak: pozycjonowanie strony w wyszukiwarce,
monitorowanie ruchu na stronie, monitorowanie błędów w kodzie strony oraz
monitorowanie jej ogólnego działania.
3. Dodatkowo pomaga nam w optymalizacji strony pod kątem pozycjonowania, pomaga
planować strategię promowania fraz kluczowych, informuje nas o problemach związanych
z serwerem oraz złośliwym oprogramowaniem, a także rejestruje problemy z czytelnością
i dostępnością witryny np. na urządzeniach mobilnych.
4. Szczegóły dotyczące tej usługi Google są dostępne po kliknięciu linku:
https://support.google.com/webmasters/answer/9128668?hl=pl#null

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
1. Strona internetowa, z której korzystasz, zawiera wtyczki do serwisu społecznościowego
Facebook.
2. Poprzez wtyczkę możesz bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanym serwisie. Serwis
może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz stronę ze swojego adresu IP.
3. Informujemy Cię, że jeżeli odwiedzasz naszą stronę, będąc jednocześnie zalogowany na
swoje profile społecznościowe, wówczas informacja o Twojej wizycie zostanie
zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany,
serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Twoim adresie IP.
4. Pragniemy podkreślić, że nie dysponujemy informacjami od platform społecznościowych
o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych
informacji dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych proponujemy kontakt
bezpośrednio z serwisami i zapoznanie się z ich politykami prywatności, które zostały
podlinkowane w tym dokumencie.
5. Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące Twoich
wizyt na naszej stronie, to rekomendujemy wcześniejsze wylogowanie się z portali
społecznościowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH NASZ FANPAGE
NA FACEBOOKU

11

1. Dane osobowe osób odwiedzających nasz fanpage będą przetwarzane zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie
z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 27
kwietnia 2016 roku („RODO)’.
2. Dane te uzyskaliśmy od Facebook Inc. oraz z Twojego publicznego profilu na platformie
internetowej Facebook.
3. Przetwarzamy dane osobowe osób, które:

● Dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”

● Dołączyły do grupy tematycznej dostępnej na platformie Facebook zarządzanej
przez Administratora poprzez kliknięcie „Dołącz do grupy”

● Skorzystali z opcji chat celem skontaktowania się z Administratorem

● Opublikowali swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na
fanpage ’u,

4. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
● w celu zarządzania fanpage ’m na portalu społecznościowym Facebook oraz
informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń,
kampanii, akcji, które organizujemy oraz naszej marki, produktów oraz usług,
budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej, a także w celu komunikacji
za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat,
wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. f RODO),
● w celach statystycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu
korzystania z fanpage, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa
z art. 6 ust.1 lit. f RODO),

12

● w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
● w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie
naszymi usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
5. Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:
● podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez
Użytkowników na ich własnym/prywatnym profilu na portalu społecznościowym
Facebook,
● inne dane opublikowane przez Użytkowników na profilu Facebook, w tym wizerunek
(zdjęcie profilowe – jeśli zostało osadzone),
● inne dane opublikowane przez Użytkowników podczas rozmowy prowadzonej
poprzez aplikacje Messenger, anonimowe dane statystyczne dotyczące Użytkowników
odwiedzających fanpage’a gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy
zawiera niepowtarzalny kod Użytkownika, który można powiązać z danymi
połączenia Użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany
i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
6. Okres przetwarzanych danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania.
W związku z czym:
● dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego
interesu,
● dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą
przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
● dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności
w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega
retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka,
● dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą
funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych
w serwisie Facebook.
7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim przetwarzającym dane na
zlecenia Administratora.
8. Podmioty, o których mowa powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy
z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora a przetwarzanie
danych osobowych będzie uwzględniało konieczne środki bezpieczeństwa.

13

9. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu.
10. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
11. Informujemy Cię, że nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, a która wywołałaby wobec Ciebie skutki prawne lub
w podobny sposób by na nie istotnie wpływała.
12. Mając na uwadze międzynarodowy charakter przepływu danych w ramach platformy
Facebook, serwis Facebook może przekazywać dane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook w polityce prywatności.
Nie martw się jednak, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z obowiązującym
prawem. Facebook oświadczył, że wdrożył standardowe klauzule umowne między
podmiotami przetwarzającymi, co zgodnie z oświadczeniem Facebooka oznacza, że
Twoje dane są bezpieczne. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.

PIKSEL FACEBOOKA
1. Piksel Facebooka to umieszczony na stronie fragment kodu, który działa jak narzędzie
analityczne. Umożliwia kierowanie reklam na Facebooku do osób, które odwiedziły naszą
stronę lub konkretne produkty.
2. Chcemy, żebyś był świadomy, że informacje zbierane od Ciebie poprzez korzystanie z Piksela
Facebooka są anonimowe. Niemniej mogą być łączone z innymi informacjami o Tobie,
zebranymi w ramach platformy społecznościowej, jaką jest Facebook.
3. Na swojej stronie korzystamy z tego narzędzia. Jest to umotywowane naszym jako
administratora, prawnie uzasadnionym interesem w postaci marketingu własnych produktów
lub usług.
4. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka
w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Facebook Inc. zapewnia jednak
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa
europejskiego.
UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW WIDEO
1. Umieszczamy na swojej stronie internetowej materiały audiowizualne pochodzące z serwisu
YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC.

14

2. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych
pochodzących z wyżej wskazanych serwisów.
3. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj materiału video.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treści umieszczone na niniejszej stronie oraz w obsługiwanych serwisach społecznościowych
są przejawem naszej własnej twórczości intelektualnej. W związku z tym stanowią one
przedmiot naszych praw autorskich.
2. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie treści w całości lub w części bez naszej wyraźnej,
uprzedniej zgody.
3. Jesteś zobowiązana/zobowiązany do korzystania z naszej strony w sposób zgodny z prawem
i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności


Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ